České Budějovice

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Náš třídní vzdělávací program vychází ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO RPOGRAMU, který vychází z RÁMCOVĚ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

• uvědomění si vlastního těla
• rozvoj pohybových dovedností a jemné motoriky
• rozvoj a užívání všech smyslů
• rozvoj psychické i fyzické zdatnosti
• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
• osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
• osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – receptivních i produktivních
• rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
• rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
• rozvoj tvořivosti
• vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení
• vytváření základů pro práci s informacemi
• rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě
• rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
• rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
• rozvoj a kultivace mravného a estetického vnímání, cítění a prožívání
• získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci


DÍTĚ A TEN DRUHÝ

• rozvoj schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
• posilování prosociálního chování ke vztahu k druhému (rodina, MŠ…)
• vytváření prosociálních postojů k druhému (tolerance, respekt…)
• rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
• ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztahu k druhým dětem a lidem


DÍTĚ A SPOLEČNOST

• rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
• vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
• rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat
• rozvoj kulturně estetických dovedností
• vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu, ke kultuře a umění


DÍTĚ A SVĚT

• vytváření vztahu k místu a prostředí, kde dítě žije
• osvojování jednoduchých poznatků o životě a o světě
• pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat,
  ale také poškozovat a ničit
• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a přirozeným změnám
• rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách

 

Vrátit se zpět na školku